Privacyverklaring

Nahdie, gevestigd aan Bartelinksgang 34, 7151CW in Eibergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://nahdie.nl
Bartelinksgang 34
hallo@nahdie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Nahdie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hallo@nahdie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Nahdie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Nahdie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Nahdie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Doel Grondslag

DoelGrondslag
Het afhandelen van je betalingGrondslag 2 Overeenkomst
Verzenden van onze nieuwsbriefGrondslag 1 Toestemming
Je te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te voerenGrondslag 2 Overeenkomst
Informeren over wijzigingen van onze productenGrondslag 2 Overeenkomst
Om goederen en diensten bij je af te leverenGrondslag 2 Overeenkomst
Het analyseren van je gedrag om de website te verbeterenGrondslag 1 Toestemming
Wettelijke bewaarplichtGrondslag 3 Wettelijke verplichting 

Hieronder lees je een specificatie van de grondslagen zoals deze bepaald zijn door de EU:

Grondslag 1 Toestemming
De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden

Grondslag 2 Overeenkomst
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.

Grondslag 3 Wettelijke verplichting
De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

Geautomatiseerde besluitvorming
Nahdie neemt geen geautomatiseerde besluiten op basis van verstrekte persoonsgegevens die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nahdie) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Nahdie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

PersoonsgegevenDoelBewaartermijn
Voor- en achternaamWettelijke bewaarplicht7 jaar
AdresgegevensWettelijke bewaarplicht, om goederen en diensten bij je af te leveren7 jaar
TelefoonnummerJe te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te voeren7 jaar
E-mailadresJe te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te voeren7 jaar
IP-adresHet analyseren van je gedrag om de website te verbeteren2 jaar
BankrekeningnummerWettelijke bewaarplicht, het afhandelen van je betaling7 jaar
Overige persoonsgegevens die je actief verstrektVerzenden van onze nieuwsbrief, informeren over wijzigingen van onze productenOnbepaald
Gegevens over jouw activiteiten op onze websiteHet analyseren van je gedrag om de website te verbeteren2 jaar
Internetbrowser en apparaattypeHet analyseren van je gedrag om de website te verbeteren2 jaar

Hieronder lees je waar de bewaartermijnen op gebaseerd zijn:

7 jaar
Dit is de fiscale bewaarplicht. We dienen je gegevens te bewaren om aan de belastingdienst aan te kunnen tonen dat je daadwerkelijk bestaat. Je gegevens worden alleen voor dit doel gebruikt.

2 jaar
Je gaat akkoord met het plaatsen van cookies om je surfgedrag te analyseren. Grotendeels gebeurt dit anoniem. Om resultaten te kunnen vergelijken houden we een bewaartermijn van twee jaar aan. Na twee jaar worden je gegevens automatisch verwijderd in de software die we gebruiken: Google Analytics.

Onbepaald
Wij versturen geen ongevraagde nieuwsbrieven, als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief dan bewaren we je gegevens voor dit doel, zo lang totdat je je weer uitschrijft voor de nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden
Nahdie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Nahdie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Nahdie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nahdie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hallo@nahdie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Nahdie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Nahdie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hallo@nahdie.nl

Scroll naar boven